University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Liebert, W .
(2013): Transmutation dürfte das Atommüllproblem nicht lösen
Spektrum der Wissenschaft, 4/2013, 11-13; ISSN 0170-2971

Authors BOKU Wien:
Liebert Wolfgang© BOKU Wien Imprint