University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Dallhammer E., Formayer H., Jiricka A., Keringer F., Leitner M., McCallum S., Schmied J., Stanzer G., Völler S. .
(2014): Strategische Unterstützung bei der Projektplanung zur Berücksichtigung von Klimawandelfolgen
Finanziert von: ACRP, 38

Authors BOKU Wien:
Formayer Herbert
Jiricka-Pürrer Alexandra© BOKU Wien Imprint