University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Husslein, M., Arnberger, A..
(2014): Gezählt, befragt, beobachtet - Nationalpark-Besuchern auf der Spur
Nationalpark: Wo Mensch und Wildnis sich begegnen , 4, 41-43; ISSN 0342-9806

Authors BOKU Wien:
Arnberger Arne© BOKU Wien Imprint