University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Keppel, H., Pieber, K., Weiss, J., Zaussinger, A., Schneeberger, W..
(1988): Die Nutzung des Wasserangebotes aus dem Marchfeldkanal.
Forschungsbericht ND 27, Amt der NĂ–. Landesregierung, Wien

Authors BOKU Wien:
Schneeberger Walter
Zaussinger Adolf© BOKU Wien Imprint