University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Franz, Ch., Kubelka, W., Schneeberger, W., Zaussinger, A..
(1988): Heil- und Gewürzkräuterproduktion im Marchfeld.
Forschungsbericht ND 27a, Amt der NÖ. Landesregierung, Wien

Authors BOKU Wien:
Schneeberger Walter
Zaussinger Adolf© BOKU Wien Imprint