University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Ungerböck, E; Sekot, W.
(2015): Betriebliche Steuerung multifunktionaler Waldwirtschaft
Forstzeitung, 126(2), 14-15

Authors BOKU Wien:
Sekot Walter
Ungerböck Erhard© BOKU Wien Imprint