University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Kirisits, T; Freinschlag, C; Pfister, A; Unger, GM. .
(2017): Eschentriebsterben - Wissensstand und Strategien zur Erhaltung der Esche
LANIUS, 26 (3-4 / Dezember), 6-9

Authors BOKU Wien:
Freinschlag Christian
Kirisits Thomas
Unger Gregor
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint