University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Virág, D.
(2021): Am Weg zur Mobilität der Zukunft
DIE GRÜNEN Penzing, 4. März 2021

Authors BOKU Wien:
Virág Doris
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint