University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Anglberger, H; Jandl, R; Reh, M; Halmschlager, E .
(2003): Düngung - eine geeignete Maßnahme gegen das Fichten-Triebsterben?
Österr. Forstztg., 114, 6-7

Authors BOKU Wien:
Halmschlager Erhard© BOKU Wien Imprint