University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sekot, W; Mutenthaler, D.
(2016): Ignorieren oder modellieren?
Forstzeitung, 127 (11), 8-9

Authors BOKU Wien:
Mutenthaler Daniel
Sekot Walter© BOKU Wien Imprint